closeup of man using a smartphone

문의하기

서울 사무실 (Seoul Office)

서울 중구 한강대로 416 22층
T : 02-750-8700
F : 02-750-8751

 

울산 공장 (Ulsan Plant )

울산 남구 부두로 163 (매암동)

 

문의하기

자동차용 윤활유 관련 문의 : jung-yun.shin@exxonmobil.com
산업용 윤활유 관련문의 : gianna.jh.kim@exxonmobil.com
윤활유 기술 관련 문의 : jung-taek.seo@exxonmobil.com, jong-kyu.lee@exxonmobil.com
마케팅 및 기타 관련문의 : se-mi.kim@exxonmobil.com